•  
     
  •  
     
  •  
     

opaf advisory board


 

Advisors


Shri Somya Ranjan Patnaik
Advisor

Shri Rabi Das
Advisor

Prof. Kedar Mohapatra
Advisor